جلسه هفته گذشته امیر قلعهنویی و فرهاد مجیدی نکات مهمی داشت؛ جلسهای که البته سرمربی استقلال تلاش کرد تا جزئیات آن به بیرون درز نکند. شماره ۷ محبوب آبیها، در این جلسه رو به امیر قلعهنویی گفت: «به من گفتهاند یکی از بازیکنان ۴ میلیون تومان به لیدرها داده تا تشویقم نکنند.»امیر قلعهنویی که سعی داشت این موضوع را رد کند، مجبور شد لیدرها را جمع کند و موضوع را با آنها درمیان بگذارد. لیدرها نیز به طور کامل منکر این موضوع شدند و گفتند هرکس این حرف را به فرهاد مجیدی زده، دروغ گفته. ماحصل این دو جلسه نیز، رفع موقت ناراحتی فرهاد مجیدی بود اما امیر قلعهنویی در جمعی دوستانه گفت، از این وضعیت و حاشیهها خسته شده است. اما مشکل از کجا آب میخورد؟
* پیغام تهدیدآمیز
اختلاف برخی از بازیکنان استقلال با هم، به اوج خود رسیده است؛ و این بحثها نیز از نظر امیر قلعهنویی از همین اختلافها آب میخورد. ماجرای پول دادن یکی از بازیکنان به لیدرها برای تشویق نشدن فرهاد مجیدی، بحثی بود که یکی از بازیکنان این تیم در گفتگویی خصوصی با مجیدی مطرح کرد اما شماره ۷ استقلال اسم این بازیکن را به امیر قلعهنویی نگفت.

مجیدی در جلسهای که با سرمربی استقلال داشت حتی نام ۳ بازیکن را مطرح کرد و گفت به آنها مشکوک است اما امیر قلعهنویی گفت، با کسی این موضوع را درمیان نگذارد تا خودش همهچیز را بررسی کند.
یکی از بازیکنان استقلال که دوست ندارد نامش فاش شود، در این باره میگوید: «وسط درگیری حلوا خیرات نمیکنند. در تیم بچههایی هستند که میخواهند به هر شکلی شده به گونهای دیگر رفتار کنند حالا فرقی نمیکند چه جوی راه بیندازند…»
در حال حاضر این شایعات باعث شده تا اختلافها در استقلال بالا بگیرد. یکی از بازیکنان این تیم که نامش حتی در جلسه امیر قلعهنویی و مجیدی مطرح شده، دو روز پیش در گفتگویی خصوصی رو به سرمربی استقلال گفت: «من از این حرفها و شایعاتی که برایم در تیم درست کردهاند، خسته شدهام. میدانم همه چیز از کجا آب میخورد. اگر یک بار دیگر این بحثها پیش بیاید، با رسانهها مصاحبه میکنم و همه چیز را میگویم. آنوقت شما از دست من ناراحت نشوید.»
این در واقع پیغامی تهدیدآمیز برای یکی دیگر از بازیکنان استقلال بوده است.
* از سیم کارت خط رند چه خبر؟!
اما بحث جدیدی هم در استقلال به راه افتاده است. پس از ماجرای پول دادن به لیدرها، حالا موضوع سیم کارتها مطرح شده! ولی ماجرا چیست؟ در درگیری که به وجود آمده، یکی از بازیکنان در محفلی فاش کرده: «همان کسانی که میگویند به لیدرها پول دادهاند تا فرهاد مجیدی تشویق نشود، همانها به برخی از مسئولان باشگاه و اطرافیان تیم سیم کارت خط رند دادهاند!»

حتی این بحث در گفتگوی خصوصی یکی از بازیکنان با امیر قلعهنویی نیز مطرح شده، اما سرمربی سعی کرده تا بازیکنان را دعوت به آرامش کند. او خوب میداند این شایعات میتواند در روزهای حساس پایانی فصل به استقلال لطمه زیادی بزند.