در روزهاي اخير ابراز رضايت کرد.

کاکا يکي از بهترين بازيکنان رئال در ديدار با رايووايکانو بود. او عملکردي فوقالعاده به نمايش گذاشت. بازيکن برزيلي مادريد از لحاظ بدني در حرکت با توپ بسيار چابک بود و از لحاظ ذهني نيز براي پخش توپ ميان بازيکنان هوشمندانه عمل کرد. او مثل بازيکني به نظر ميرسيد که ميخواست درگير باشد؛ رقابت کند و در تمام حرکات تيمي شريک شود.

به نظر ميرسد کاکا با وجود اينکه هنوز نتوانسته اعتماد کامل مربي را به خود جلب کند، انگيزه فراواني داشته باشد. او سخت تمرين ميکند و به خودش باور دارد.

وي در اين باره اظهار داشت: احساس ميکنم سبکتر شدهام. ميتوانم کارهايي را در زمين انجام دهم که قبلا قادر به انجام آنها نبودم. کاري را انجام ميدهم که بايد انجام دهم.

چيزي که مشخص است اين است که کاکا در وضعيت نامعلومي به سر ميبرد و بايد سختترين تلاش خود را انجام دهد تا از فرصتهايي که به دست ميآورد، استفاده کند.

بازيکن برزيلي رئال مادريد خاطرنشان کرد: اين براي من کار آساني نيست اما از لحاظ ذهني نسبت به هميشه قويتر هستم. ميخواهم در اينجا عالي بازي کنم. گفته بودم که آمادهام تا راهحلي براي خودم و باشگاه پيدا کنم اما در پايان به توافق نرسيديم.