داور مسابقه واليبال پيکان و کاله گفت: واقعا براي کساني که ما را متهم ميکنند متاسفم و پيشنهاد ميکنم فيلم بازي را که گوياي همه چيز است بازبيني کنند.

فرهاد شاهميري داور مسابقه واليبال پيکان و کاله در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: متاسفم براي اين ديدگاههايي که مطرح شد. هيچ جوابي براي آن ندارم. فقط از همه ميخواهم که فيلم بازي را نگاه کنند.

وي افزود: فيلم بازي گوياي همه چيز است و مشخص ميکند که چه کسي اشتباه کرده؛ من يا آنهايي که اين بحثها را مطرح ميکنند.

به گزارش ايسنا پس از پيروزي 3 بر 2 کاله مقابل پيکان در چارچوب مرحله پليآف ليگ برتر واليبال، کادر فني پيکان به شدت نسبت به نحوه قضاوت و چيدمان داوري اعتراض داشتند.

اين ديدار در پي اعتراضهاي مکرر بازيکنان و کادر فني دو تيم به درگيري و زد و خورد کشيده شد.