وزير ورزش جوانان گفت: راه براي خدمت کردن و بازگشت بنا باز است و کسي جلوي او را نگرفته است.

محمد عباسي وزير ورزش و جوانان پس از نايب قهرماني ايران در جام جهاني کشتي فرنگي گفت: نايب قهرماني هم کمتر از قهرماني نيست. بچهها تمام تلاششان را کردند و نتايج خوبي کسب کردند.

وي ادامه داد: از فردا جام جهاني کشتي آزاد آغاز ميشود که اميدوارم آزادکاران با قهرماني جبران کنند.

وزير ورزش و جوانان درباره تشويق تماشاگران و فريادهاي بازگشت محمد بنا گفت: راه براي خدمت کردن و بازگشت محمد بنا باز است. امکانات فراهم است و کسي مانع بازگشت وي نيست. ما هم از اين موضوع استقابل ميکنيم.