قهرمان سابق کشتي ايران گفت: حذف کشتي از المپيک، يک موضوع سياسي نيست.

عليرضا دبير با حضور در برنامه ورزش و مردم در مورد نايب قهرماني کشتي فرنگي ايران در جام جهاني اظهار داشت: کسب اين عنوان را به فرنگيکاران کشورمان تبريک و به کادر فني هم که با شرايطي که داشتند، هدايت تيم ملي را پذيرفتند، خسته نباشيد ميگويم. به نظرم اين نايب قهرماني و شکست مقابل روسيه چند دليل داشت که مهمترين آنها نبود محمد بنا بود. سرمربي تيم ملي دو بعد دارد که يکي فني و ديگري مديريتي است. بنا هر 2 مورد را با هم داشت و اگر حضور داشت، ميتوانست کمک زيادي کند. بنا اگر ميگويد امکانات ميخواهد براي تيم ملي است نه خودش.

وي ادامه داد: اگر او بود ميتوانست يکي دو نفر از المپيکيها را هم بياورد. موضوع اصلي اين است که بايد ببينيم چرا نتوانستند بنا را حفظ کنند؟ يک نفر يک زماني از من پرسيد که چرا در کشتي نماندي و من به او گفتم سال 84 ما را از کشتي بيرون کردند. حالا هم همين اتفاق در مورد بنا افتاده است.

دبير با اشاره به غيبت المپيکيها گفت: آنها بايد خودشان تصميم بگيرند که ميخواهند کشتي بگيرند يا خير. حرفهاي اين است که اگر کسي براي مسابقات جهاني برنامه دارد بايد از فروردين آماده و تا تير و مرداد سخت تمرين کند. اگر اين کار را نکند مطمئناً نميتواند مدال بگيرد.

وي ادامه داد: در اين مسابقات کادر فني کشتيگيران جواني را انتخاب کرد که آنها اميدهاي آينده هستند. ما بايد اين مسائل را با جنبه تدارکاتي ببينيم و خود را براي رقابتهاي سال آينده آماده کنيم.

قهرمان سابق کشتي ايران و جهان در مورد حذف کشتي از المپيک عنوان کرد: ما چوب انتخابهاي بدمان را در فيلا ميخوريم. فدراسيون جهاني کشتي در سالهاي گذشته عملکرد ضعيفي داشته و به نظر من اين کارها در حذف کشتي تاثير گذار بوده است. ما بايد بيشتر صحنه بازي را مديريت کنيم. بايد بازي چند گانهاي انجام دهيم. فدراسيون جهاني 112 عضو دارد که بايد با همه آنها به صورت رو در رو در مورد اين موضوع صحبت کنيم.

دبير افزود: در المپيک بيش از 70درصد مدالهاي ايران را کشتي ميگيرد. وقتي کشتي شروع به مدالآوري ميکند، رشتههاي ديگر هم تحريک ميشوند. به نظرم اگر کشتي حذف شود ما بايد پاسخگوي نسلهاي آينده باشيم.

وي با تاکيد بر اينکه اين موضوع اصلا سياسي نيست، اظهار داشت: نميدانم چرا برخي اين موضوع را سياسي جلوه ميدهند. آمريکا، روسيه، ترکيه و ژاپن با اين اتفاق ضرر زيادي ميکنند. پس سياسي نيست.