نماينده وزن 84 کيلوگرم تيم ملي کشتي آزاد کشورمان گفت: شرايط بدني خوبي نداشتم اما به خاطر مردم در مسابقات جام جهاني تهران کشتي گرفتم.

احسان لشگري در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت: اين برد را به همه مردم و تماشاگراني که در سالن حضور داشتند تقديم ميکنم و خدا را شکر ميکنم که شرمنده آنها نشدم.

وي ادامه داد: کشتي خوبي مقابل حريف روس خود گرفتيم. شرايط بدني خوبي نداشتم و به خاطر عفونت 17 روز در بيمارستان بستري بودم اما به خاطر مردم و ارنج تيم مجبور به کشتي گرفتن در اين مسابقات شدم.