دبير دپارتمان داوري به شدت نسبت به اظهارات رويانيان واکنش نشان داد.

يدالله سليماني در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با انتقاد شديد از رويانيان در باره اظهارات امروز (جمعه) او نسبت به حسين عسگري گفت: از يک آدم غير فوتبالي توقعي بيشتر از اين نميرود. ما تاکنون همه اتهاماتي که مديران و مربيان زدهاند را به کميته انضباطي ارجاع دادهايم و شک نکنيد که فردا به علت اين اظهارات از ايشان شکايت ميکنيم و اميدواريم که کميته انضباطي برخورد کند.

وي در ادامه با اشاره به صحبت رويانيان مبني بر دست داشتن حسين عسگري در آلومينيوم گفت: اين صحبت را حتما بايد اثبات کنند، آقاي افشاريان يک بار اين حرف را زد و پنجاه بار عذرخواهي کرد و مطمئن باشيد که از اين مساله به سادگي نخواهيم گذشت.

دبير دپارتمان داوري در ادامه با انتقاد از تهديد به افشاگري رويانيان گفت: خيلي از اين مديران از سال گذشته تهديد به افشاگريهاي مختلف ميکنند، چرا پس اسمي نميدهند. کساني که اين صحبتها را ميکنند يا خودشان اهل اين کارها هستند و يا ميخواهند جو را آلوده کنند.

وي در پايان باز هم به انتقاد از رويانيان پرداخت و گفت: آقاي رويانيان گفته من به اکثريت قشر داوري نميخواهم توهين کنم. آقاي رويانيان! حتما بايد فحش بدهيد تا توهين محسوب شود؟ همين حرف نوعي توهين است، خوب شد که معني احترام هم فهميديم. من از کميته انضباطي ميخواهم به طور قاطع نسبت به اين مسايل برخورد کند تا ديگر شاهد تکرار چنين مسايلي نباشيم.