اين اقدام فرهنگي در راستاي بهبود تحصيلات فوتباليستها و دوستداران فوتبال بوده و با هدف تقويت فوتبال استان پيگيري مي شود.

محمد حسين جعفري اظهار اميدواري كرد اين مدرسه علمي بتواند آينده فرهنگي، ورزشي تراکتورسازي و فوتبال استان را رقم بزند.

با توجه به افول تعداد فوتباليستهاي بومي، ناشي از عدم تربيت و آموزش فوتباليست در ساليان گذشته بوده و اين عمل در کنار آکادمي فوتبال اقدامي مکمل و بسيار با اهميت خواهد بود تا فوتباليست هاي بومي بتوانند در تيم هاي استان و در سطح کشور حضور پيدا کنند.

در اين دبيرستان دانش آموزان ضمن اخذ مدارک تحصيلي خود با برنامه ريزي هاي غني و دقيق و کلاسيک در رشته فوتبال آموزش خواهند ديد.