سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس گفت: کاش از پرسپوليس بابت اتفاقات رخ داده عذرخواهي خشک و خالي ميکردند.

سعيد شيريني در گفتوگو با فارس در خصوص حرف و حديثهاي اخير و موارد مطرح شده در برنامه 90 اظهار داشت: ما که اعتراض ميکنيم آقايان ميگويند غيرفوتبالي هستند اما از نظر دوستان يحيي گلمحمدي با سالها سابقه بازي ملي و باشگاهي، پنالتي دادن و گرفتن و آفسايدگيري در فوتبال از تشخيص لازم براي اعلام نظر برخوردار نيست؟
وي افزود: پس چرا آقايان درباره نظر مردم و اعتراض 69 درصد آنها در برنامه 90 حرف نميزنند؟ کاش آقايان حداقل شهامت يک عذرخواهي خشک و خالي را از مردم و هواداران پرسپوليس پس از اتفاقات داشتند.
شيريني ادامه داد: از آنجا که معتقديم پرداخت هزينههاي هتل و خورد و خوراک داوران از طرف يک باشگاه پائين آوردن شأن داوران زحمتکش است، باشگاه پرسپوليس هرگز به خود اجازه نميدهد چنين جسارتي را به داوران عزيز داشته باشد. کماکان معتقديم فدراسيون بايد بهترين امکانات را براي داوران فراهم کند.
وي يادآور شد: اگر رويانيان هم حرفهايي زده منظورش فقط همين چيزها بود، حق داوران نزد ما اين است که يک مدير توانمند بهترين شرايط را براي شأن آنها فراهم کند چون به اعتقاد ما تامين هزينه داوران از سوي تيمهاي باشگاهي توهين آشکار به جامعه زحمتکش داوري است.