کاپيتان سابق پرسپوليس گفت: خوشبختانه شرايط پرسپوليس خوب است اما مقابل ذوبآهن کار سختي در پيش داريم.

کريم باقري در گفتوگو با فارس، در خصوص شرايط پرسپوليس اظهار داشت: پس از چند مساوي خدا را شکر پرسپوليس به برد خوبي در بازي با سايپا رسيد و خوشبختانه مسئلهاي که در تيم ديدم، انگيزه بالاي بازيکنان و غيرت و تعصب بالاي آنها بود.

وي افزود: بازيهاي جام حذفي شرايط خاص خودش را دارد و قطعاً پرسپوليس روز سهشنبه کار سختي را در مقابل تيم خوب ذوبآهن دارد. اميدوارم که دست پر از اصفهان برگردند.

باقري ادامه داد: قطعاً تيمي که بخواهد موفق شود بايد براي کارهاي سخت بيشتر تلاش کند تا به هدفش برسد. من هم نميدانم با آمدنم بچهها روحيه ميگيرند يا خير، اما مثل هميشه وظيفه خودم را انجام دادم که اميدوارم مؤثر باشم.