کاپيتان مصدوم تيم فوتبال پرسپوليس گفت: سکونشيني سخت است و من براي روحيه دادن به بازيکنان به اصفهان آمدم.

علي کريمي در جريان ديدار ذوبآهن و پرسپوليس در جمع خبرنگاران در مورد اينکه گفته ميشود تا آخر فصل نميتواند بازي کند، گفت: در مورد من حرف زياد زده ميشود اما بهتر است که ميزان دقيق مصدوميتم را از پزشک پرسپوليس جويا شويد. من کار خودم را انجام ميدهم.

به گزارش فارس، وي در مورد علت حضورش در اصفهان گفت: آمدهام که به تيم روحيه بدهم و در شادي بازيکنان شريک شوم. نميدانم مؤثر بودم يانه اما هر کاري از دستم بربيايد، براي پرسپوليس انجام ميدهم.

کريمي تصريح کرد: سکونشيني سخت است اما قسمت من هم همين است. مصدوميت هم جزئي از فوتبال محسوب ميشود