مديرعامل باشگاه راه آهن تاکيد کرد که تيمش تمايلي براي انجام بازي با پرسپوليس در ورزشگاه آزادي ندارد و از سازمان ليگ انتظار دارد که مکان ديگري را براي انجام اين بازي پيشنهاد دهد.

صادق رييسي کيا درباره مخالفت شوراي تامين استان تهران با برگزاري ديدار راهآهن با پرسپوليس در ورزشگاه اکباتان گفت: هنوز هيچ ابلاغ رسمي به ما نرسيده است و ما هم از طريق رسانهها از اين ماجرا مطلع شدهايم. به هر حال ما از شوراي تامين درخواستي داشتيم که اين شورا با آن مخالفت کرد و ما هم به اين تصميم تمکين ميکنيم، اما الزامي نداريم که در ورزشگاه آزادي به مصاف پرسپوليس برويم.

به گزارش ايسنا ، وي در ادامه با مخالفت با نظر سازمان ليگ برتر فوتبال درباره برگزاري اين بازي در ورزشگاه آزادي گفت: سازمان ليگ برگزار کننده مسابقات است، اما ما با تصميمي که اين سازمان گرفته مخالفيم. ما ميخواستيم بازي را در اکباتان برگزار کنيم که با آن مخالفت شد و حالا الزامي نداريم که در آزادي بازي کنيم. سازمان ليگ اعلام کرده است که بازي در ورزشگاه آزادي است، اما ما به اين تصميم تمکين نميکنيم و از سازمان ليگ ميخواهيم که پيشنهاد ديگري بدهد.

مديرعامل باشگاه راهآهن همچنين گفت که اقدام باشگاهش براي برگزاري در ورزشگاه اکباتان و بررسي اين درخواست در شوراي تامين دو نتيجه مثبت داشت: فايده اول اين کار اين بود که ورزشگاه تختي هم در جمع ورزشگاههاي مورد قبول براي برگزاري بازيهاي ليگ برتر قرار گرفت بنابراين انحصار برگزاري بازيهاي استقلال و پرسپوليس در ورزشگاه آزادي شکسته شد و حالا راهآهن، نفت و پيکان به جز ورزشگاه آزادي يک گزينه ديگر هم براي انتخاب دارند.

وي ادامه داد: اميدوارم هر چه زودتر اسکوربرد ورزشگاه تختي تعمير شود، چون فکر ميکنم تنها مشکل اين ورزشگاه همين باشد. به اين ترتيب ورزشگاه تختي در مدار ورزشگاههاي مورد استفاده قرار ميگيرد.

رييسي کيا افزود: فايده دومي که حرکت ما در بر داشت، مختص باشگاه خودمان بود. شوراي تامين موافقت کرده است که ورزشگاه سورينت که متعلق به ماست مورد بررسي قرار گيرد تا در فصل آينده در صورت تاييد بازيهاي ما در آنجا انجام شود. ما هم در اسرع وقت مراجع ذيربط را به اين ورزشگاه ميبريم تا امکانات آن را بررسي کنند. ما با اين کار براي آينده سرمايهگذاري کردهايم.

وي درباره امکانات ورزشگاه سورينت گفت: اين ورزشگاه در منطقه 19 تهران و در کنار ميوه و ترهبار قرار دارد. ظرفيت اين ورزشگاه 15 هزار نفر است و ما تلاش ميکنيم که ظرف دو ماه آينده آن را تکميل کنيم. در مجموع اين ورزشگاه پيش از آغاز فصل سيزدهم ليگ برتر به بهرهبرداري ميرسد و ما براي افتتاح آن يک مسابقه فوتبال با يک تيم معتبر داخلي يا خارجي برگزار ميکنيم.

رييسي کيا در پايان گفت: ورزشگاه سورينت از پايه بر اساس نقشههاي مورد قبول AFC ساخته شده است و راهآهن در فصل آينده ميتواند بازيهايش را در آن برگزار کند.