باشگاه راهآهن در نامهاي به سازمان ليگ در مورد برداشت از حسابهاي اين باشگاه هشدار داد.

به نقل از سايت باشگاه راهآهن، باشگاه راهآهن تهران در نامهاي به سازمان ليگ، تاکيد کرد که اين سازمان يا هر نهاد ديگري اجازه برداشت از حسابهاي اين باشگاه را به بهانههاي مختلف ندارد و اگر چنين اتفاقي رخ دهد، آن را از طريق مراجع قانوني پيگيري خواهد کرد. متن اين نامه به شرح زير است:جناب آقاي تاج

سرپرست محترم سازمان ليگ

باسلام و احترام؛

به استحضار مي رساند؛ باشگاه راه آهن در حاليکه ميزبان واقعي مسابقه با تيم هاي ديگر در استاديوم خانگي خود نباشد حاضر به پرداخت هزينه اجاره چمن و ... نيست و اجازه پرداخت هزينه اجاره زمين و هيچ هزينه ديگري که مترتب بر موارد ناشي از سلب حق ميزباني اين باشگاه باشد از محل وجوه و درآمدهاي اماني خود نزد سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال بويژه براي مسابقه با تيم هاي ديگر را نمي دهد و هر گونه برداشت بدون اجازه کتبي و موردي و صريح قبلي را در مراجع مربوطه مورد طرح دعوي قرار خواهد داد و با اين نامه هرگونه اجازه يا اذن احتمالي صادره قبلي در اين خصوص را اعلام ميکند.

صادق رئيسيکيا، مديرعامل