رييس فدراسيون فوتبال در چند روز اخير به اندازه يك سال مصاحبه و به تمام موارد و حاشيهها از بحث استعفا و كنارهگيرياش از فدراسيون تا تكليف تيمملي در مقدماتي جامجهاني اشاره كرده است. كفاشيان روز گذشته هم گفتوگويي با خبرگزاري ايرنا داشت، گفتوگويي كه به اين شرح است.
وزير ورزش به صراحت گفته كه من از شرايط فعلي فدراسيون و فوتبال راضي نيستم؟ اين جمله گويا نيست؟
وزير انتظارات مردم را ميبيند، تيم ما بايد هماكنون صعودش به جامجهاني قطعي شده باشد،هنوز بسياري از كارها انجام نشده است. فدراسيون فوتبال خيلي پر كار است، انتظارات خيلي بالاست هر چند كه امكانات ما اندك است. با اين حال تلاش داريم تا رضايت مردم جلب شود.
بنابراين وزير از شما خواسته كه در فوتبال بمانيد؟
وزير اينطور نميگويد، ايشان گفته مجمع بايد در اين خصوص تصميم گيري كند، شرايط فوتبال بايد بهتر از اينها باشد چرا كه شايستگي و توانمنديهاي ما اين را ميگويد، البته اگر فرد بهتري باشد مجمع بايد تصميم بگيرد كه او بيايد. من اصراري براي ماندن ندارم.
در روزهاي گذشته در گفتوگوهايي كه با رسانهها داشتيد خبر داديد كه ميخواهيد برويد؟
جدي يا شوخي، رسانهها كه بدشان نميآيد سوژهاي داشته باشند.
اگر اينطور است با چه هدفي اين حرفها را ميزنيد؟
براي اينكه رسانهها سرگرم شوند، مدتي بود رسانهها دنبال استعفاي من بودند، اما جالب است كه وقتي ميگويم ميخواهم استعفا دهم، رسانهها ميگويند اين كار را نكن.همواره برعكس بوده است، ما هر چه ميگوييم رسانهها برعكسش را دوست دارند.
زمزمه ميشود شما از دخالت برخيها در كارهايتان شاكي هستيد؟
بحث دخالت ديگران در فدراسيون مطرح نيست، اگر كساني را بتوانيم پيدا كنيم كه بيايند بهتر از من فوتبال را اداره كنند، حق فوتبال است كه آنها را بياورند. اين يعني دموكراسي و بايد اجازه بدهيم ديگران هم به فوتبال كمك كنند.
شنيده ميشود فدراسيون فوتبال ايران از سوي فيفا تحت فشار قراردارد.اين موضوع درست است؟
نميتوانم درباره آن توضيح دهم اما بحثي درباره تعليق ايران وجود ندارد در ديداري كه با مسوولان فدراسيون بينالمللي فوتبال داشتيم درباره هفت تا هشت موضوع مختلف گفت وگو كرديم.
همواره در فدراسيون فوتبال ايران مدارك گم ميشوند و مسوولان ايران فرصت حضور در انتخابات آسيايي را از دست ميدهند، چرا اين اتفاقها ميافتد؟
اينبار اشتباه اداره بينالملل ما بود كه تشخيص نداد خانم شجاعي را نميتوانيم نامزد انتخابات كنيم، چرا كه در بخش آسياي مركزي قرار داشتيم و در اين حوزه يك خانم بنگلادشي حضور داشت.
پس باز هم فرصت را از دست داديد؟
خير، اينگونه نيست چرا كه اصلا فرصتي در اين باره نداشتيم اما فكر ميكرديم كه ميتوانيم درانتخابات اين بخش شركت كنيم، فرصت را دو سال پيش درانتخابات هيات رييسه كنفدراسيون فوتبال آسيا از دست داديم چرا كه نتوانستيم كرسي بهدست بياوريم. اميدواريم دو سال ديگر هر كسي در فدراسيون بود او را معرفي كنيم و در آسيا كرسي بگيريم.