فدراسيون جهاني کشتي فيلا ماه مه کنگره فوق العاده خود براي انتخاب رييس جديد اين ورزش را در حالي برگزار مي کند که اين ورزش قديمي و باستاني در آستانه حذف از المپيک قرار دارد.


کميته اجرايي فيلا در وب سايت خود اعلام کرد اين فدراسيون کنگره فوق العاده خود را هجدهم ماه مه براي انتخاب رييس جديد و بررسي مسايل مختلف مربوط به حفظ اين ورزش در المپيک برگزار خواهد کرد.

ماه گذشته کميته اجرايي کميته بين المللي المپيک پيشنهاد غافلگير کننده حذف کشتي از المپيک دو هزار و بيست را مطرح کرد.

اين ورزش که از آغاز المپيک نوين در سال هزار و هشتصد و نود وشش تقريبا همواره در المپيک حاضر بوده است، در آستانه حذف از المپيک قرار دارد و بايد با هفت ورزش ديگر براي حضور در المپيک رقابت کند.