متهم امروز دادگاه بدون جريمه 90، درباره يک خارجي سرشناس به نام ايمون زايد است که هرچقدر سعي کنيم با اجنبيها کاري نداشته باشيم نشد که نشد!


90: متهم امروز دادگاه بدون جريمه 90، درباره يک خارجي سرشناس به نام ايمون زايد است که هرچقدر سعي کنيم با اجنبيها کاري نداشته باشيم نشد که نشد! اما از مترجم و يا مدير برنامههاي ايمون مي خواهيم متن کيفرخواست را براي اين مهاجم ايرلندي که روايت ميکنند ليبيايي است، بخوانند.
جناب آقاي ايمون زايد! اتهام شما استفاده ابزاري از هتتريک است که در داربي پارسال و در مسابقات استقلال – پرسپوليس انجام داديد. و انگار تا عمر داريد مي خواهيد نان آن هتتريک را بخوريد! از قرار معلوم و براي آن که دوباره راهي براي بازگشت به پرسپوليس پيدا کنيد چپ و راست با مصاحبه عليه پرويز مظلومي قصد داريد از آب گلآلود ماهي بگيري، ضعيف بازي کردن و يا گل نزدنت را به خصومت سرمربي سابق استقلال و حال حاضر تيم آلومينيوم ارتباط بدهي، وگرنه چه دليلي داشت که دائما مصاحبه کني و بگويي تقصير من چيست که در داربي تهران هتتريک کردم و مظلومي را بازنده کردم؟ حال جناب ايمون زايد! از جاي خودت بلند شو، اول به قاضي 90 تعظيم کن! چون مثل امير قلعهنوعي با اجنبيها مشکل دارد، سپس به جاي آن که بخواهي ذهن فوتبالدوستان هرمزگاني را خراب کني، بگو چرا داري تمارض به مصدوميت ميکني و يا به چه حقي ميخواهي پرويز مظلومي را مقابل هواداران تيم آلومينيوم قرار بدهي، آيا بايد تا وقتي که در ايران هستي سوار بر موج آن سه گل شوي؟ از طرفي کدام مربي را سراغ داري که خواهان ناکامي تيمش باشد که مظلومي را داري اينطور خراب ميکني؟ لذا از آن جايي که در طول محاکمه فقط اين پا و آن پا کردي به اين جرايم محکوم ميشوي و چون اجنبي هستي حق تجديدنظر هم نداري!
1- تا پايان عمر بازيگريات، حق بازي در ليگ برتر ايران را نداري.
2- اگر هم خواستي در خارج بازي کني فقط حق داري در تيمي که مانوئل ژوزه سرمربياش است عضويت داشته باشي!
3- از اين تاريخ به بعد مترجمت را هم از کنارت دور ميکنيم تا ديگر از اين مصاحبههاي آنچناني نکني!