پرسپولیس نیوز : هرچند شکری معاون حقوقی باشگاه می گوید مشکلی وجود ندارد اما در اداره ثبت شرکت ها هنوز نام پرسپولیس ثبت نشده.
پس گرفتن نام پرسپولیس یکی از قسمت های مهم کارنامه رویانیان در پرسپولیس است .اوپس ازحضوردر پرسپولیس نام پیروزی راحذف کرد ونشان باشگاه رابه پرسپولیس تغییرداد.

روزنامه شرق امادرگزارشی مدعی شده است که نام پرسپولیس هنوزدرسازمان ثبتشرکتها به ثبت نرسیده و دراین سازمان همچنان نام باشگاه«پیروزی»است. در این گزارش آمده :«پرسپولیس هنوز پرسپولیس نشده است! با این که محمد رویانیان ادعا کرد که برند پرسپولیس را به این باشگاه برگردانده است اما اگر به ثبت شرکتها مراجعه کنید تیم پرسپولیس با نام شرکت پیروزی(پرسپولیس) شناخته میشود. این مساله به این دلیل است که نام باشگاه و نشان آن هنوز به ثبت نرسیده است.»

هرچند این اتفاق تا امروز نیافتاده اما به نظر می رسد قرمزها تا تبدیل نامشان به پرسپولیس برگزاری یک مجمع عمومی فاصله دارند.

مصطفی شکری، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در این مورد به تماشا گفت:«برنده شدن پرسپولیس در دادگاه و تعلق گرفتن این برند به باشگاه مسالهای نیست که احتیاج به اثبات داشته باشد. برند پرسپولیس با رای قطعی دادگاه به باشگاه رسیده است. با این شرایط هر کس که ادعایی نسبت به برند پرسپولیس داشته باشد کاملا کذب و دروغ است. ثبت شدن یا نشدن برند تاثیری در اصل قضیه ندارد. تنها اتفاقی که باید بیفتد این است که مقررات اساسنامه اصلاح شود. اصلا اساسنامه هم باید در مجمع فوقالعاده صورت بگیرد. اعضای این مجمع ترکیب خاصی است و تا الان آنها نتوانستهاند دور هم جمع شوند و در اولین زمانی که این فرصت فراهم شود اساسنامه هم اصلاح خواهد شد.»