واژگوني يک تير آهن از جرثقيل جلسه هماهنگي پرسپوليس و مس کرمان را برهم زد.

فارس: جلسه هماهنگي سرپرستان دو تيم پرسپوليس و مس کرمان قبل از نشست مطبوعاتي امروز در سازمان ليگ برگزار شد؛ اما در هنگام برگزاري اين جلسه در ساختمان مجاور سازمان ليگ ناگهان تيرآهني از جرثقيلي که در حال نصب ميلههاي يک ساختمان بود، جدا شد و بر روي خانه ديگري فرود آمد.
بر همين اساس با توجه به صداي مهيبي که در محوطه ساختمان و محل موردنظر پيش آمده بود ناگهان جلسه مس کرمان و پرسپوليس برهم خورد و حاضرين براي کمک به اين افراد در محل حاضر شدند.
گفتني است، سرانجام پس از صحبتهاي فراوان پس از حدود 50 دقيقه اين جلسه مجددا برگزار شد.