سایت گل-پس از شاخ و شانه کشیدن ایمان موسوی برای کادر فنی استقلال در اعتراض به تعویض شدنش و صحبت نکردن از دلایلی غیرفنی نیمکتنشینی خود، در اختیار باشگاه قرار داده شد تا در مورد آیندهی او تصمیم گرفته شود.
آیندهی موسوی بدون تردید همچون حنیف در کمیتهی انضباطی باشگاه استقلال تعیین خواهد شد.