ستاره پرتغالی رئال مادرید بار دیگر در یک عمل خیرخواهانه شرکت کرد.دودو اوته، دروازهبان مایورکا عکسی روی صفحه شخصیاش در توئیتر منتشر کرد که تصویر او را در کنار کریستیانو رونالدو نشان میداد. رونالدو یکی از پیراهنهایش در رئال مادرید را امضا کرد تا برای جمعآوری بودجه به منظور کمک به یک کودک بیمار کمک کند.