کميسيون استيناف رسيدگي به تخلفات دوپينگ راي خود را در خصوص دو بازيکن صادر کرد.

به نقل از سايت رسمي فدراسيون، بنا بر اعلام کميسيون استيناف رسيدگي به تخلفات دوپينگ، حميد احمدي از تيم باشگاه شهيد منصوري قرچک فاقد سابقه محکوميت تخلف از آئين نامه مبارزه با دوپينگ فوتبال، نسبت به راي کميسيون بدوي در دفاع از خود اعلام کرده بود که نمي داند چگونه ماده ممنوعه به بدن وي وارد شده است و با توجه به آزمايشات متعددي که در مدت کمتر از يک سال در مسابقات رسمي، بين المللي و داخلي از اين بازيکن گرفته شده بود با توجه به شرايط جسمي و فيزيکي مطلوب و آمادگي جسماني مناسب، ضرورت و انگيزه اي براي استفاده از ماده ممنوعه جهت افزايش عملکرد ورزشي وجود نداشته و بدين لحاظ تقاضاي تجديد نظر در رأي کميسيون بدوي از سوي بازيکن صورت گرفت.

در همين راستا کميته استيناف رسيدگي به تخلفات دوپينگ فوتبال با استناد بندهاي 1 و 2 از ماده 10 قانون آئين دادرسي کشور و به ويژه بند 3 ماده 10آن، اعلام مي دارد که هر جا شک و ترديد معقولي در خصوص وقوع جرم، ادعايي وجود داشته باشد، دادگاه بايد فرضي را مورد پذيرش قرار دهد که مبتني بر اوضاع و احوال به نفع متهم باشد.

در همين راستا هر چند ماده 30 آئين نامه ملي مبارزه با دوپينگ فوتبال مطابق با ماده 5 آئين نامه مبارزه با دوپينگ فيفا، بازيکن را موظف و مسئول ورود مواد به بدن وي اعلام کرده است و با توجه به اينکه بازيکن همه گونه همکاري در کشف حقيقت براي احراز چگونگي ورود ماده ممنوعه به بدن خود در مسير دادرسي انجام داده است و در جريان تحقيق هم صادقانه عمل کرده و انگيزه اي براي استفاده از ماده sibutramine نداشته است، اين بازيکن شايسته اعمال تخفيف مجازات تشخيص داده شد و با نقض رأي کميسيون بدوي وي به مدت يکسال از تاريخ 28/10/91 از حضور در کليه فعاليت هاي مرتبط با فوتبال محروم شد.

همچنين کميسيون استيناف رسيدگي به تخلفات دوپينگ پس از بررسي محتويات پرونده عليرضا جليلي از تيم فوتبال تراکتورسازي تبريز که طبق اعلام آزمايشگاه کلن آلمان از ماده ممنوعه Betamethasone در نمونه A استفاده کرده که پس از بررسي هاي لازم اين بازيکن از سوي کميته استيناف رسيدگي به تخلفات دوپينگ محروم و با درخواست تخفيف مجازات اين بازيکن مخالفت کرد.

بر همين اساس اين بازيکن از تاريخ 30/9/91 به مدت 6 ماه(30/3/92) از کليه فعاليتهاي فوتبال محروم شده است.