این بازیساز 28ساله گفته سلطه اسپانیا بر فوتبال بینالمللی همچنان ادامه دارد.
سایت گل – سانتی کاسورلا این را که نمیپذیرد که دوران سلطه اسپانیا بر فوتبال بینالمللی رو به افول باشد.
اسپانیا اخیرا در خانه مقابل فنلاند به نتیجهای بهتر از تساوی یک بر یک نرسید. آنها 4 امتیاز از دست دادهاند و انتقادات از بیسنته دلبوسکه بالا گرفته و میگویند تیم او آن درخشش سابق را ندارد.
با این حال کاسورلا نظر دیگری دارد: «بسیار بیمعنی است که پس از تنها یک تساوی به تیم شک کنیم. نمیتوانید از پایان یک دوران صحبت کنید. تیم ما هنوز مشتاق است و میخواهیم قهرمانی به دست بیاوریم و نمیتوانید بگویید دوران ما به سر آمده.»
اسپانیا سهشنبه در خانه فرانسه، صدرنشین گروه بازی دارد. این بازیکن آرسنال میگوید: «مشکل این است که اکنون حاشیه امنیت کمتری داریم. اما ما همیشه میخواهیم در تمامی بازیها پیروز شویم. میدانیم چطور میتوانیم بسیار عالی بازی کنیم. مقابل تیمی که در روند بسیار خوبی قرار دارد.»
این بازیکن سابق مالاگا کریم بنزما را هم ستوده است: «او بازیکنی است تماشایی. او کیفیتهای والایی دارد. عجیب است که این همه مدت برای فرانسه گلی نزده. اما امیدوارم او مقابل ما هم روز کاریاش نباشد!»