داور ديدار تيمهاي پرسپوليس و پيکان گفت: توپي که مدافع پرسپوليس به دروازهبان پاس داد خطا بود.

به گزارش فارس تورج حقوردي داور مسابقه فوتبال پرسپوليس و پيکان در مورد صحنهاي که اعلام ضربه دوضرب به سود پيکان کرد، عنوان کرد: من اجازه مصاحبه ندارم اما فقط براي روشن شدن اذهان عمومي اعلام ميکنم اگر بازيکن توپ ارسال شده را با روي زانو به دروازهبان پاس بدهد خطا نيست اما اگر خود بازيکن توپ را بالا بياورد و به دروازهبان پاس دهد خطا خواهد بود.

وي افزود: من وظيفه خود را انجام دادم و هيچ تصميم عجيب و غريبي هم نگرفتم.