لودويک ژولي، بازيکن سابق بارسلونا گفت که اين که راه را براي حضور ليونل مسي در بارسلونا باز کرد برايش مايه افتخار بوده است.

اين بازيکن سابق تيم ملي فرانسه بين سالهاي 2004 تا 2007 بيش از 100 بازي براي بارسلونا انجام داد و فرانک ريکارد بهتدريج مسي را جانشين او ساخت.

او گفت: «فرانک ريکارد در ژانويه 2006 بود که به من گفت: لودو، ميخواهم به مسي بيشتر از پيش بازي بدهم. او بيشتر بازي خواهد کرد.

من درک کردم که آينده متعلق به اوست. اين تقريبا افتخاري براي من است که راهش را باز کردم.»

او درباره بازي فعلي مسي ميگويد: «او پديده است. او همان موقع هم آن ضربات مشهور، آن شادابي و آن سبک بازي بيمانندش را داشت.

من فکر ميکردم که او در گذر زمان بهتر ميشود. بسياري از استعدادهاي جوان در حدود 16سالگي ميدرخشند اما ناگهان محو ميشوند.»

ژولي با تيم لوريان در انديشه راهيابي به ليگ اروپا است.