سومين دوره رقابتهاي وزنه برداري قهرماني نوجوانان جهان 19 تا 24 فروردين در تاشکند ازبکستان برگزار مي شود.

به نقل از روابط عمومي فدراسيون وزنه برداري، روز و ساعت برگزاري رقابتهاي اوزان مختلف اين رقابتها و همچنين جلسات کميته فني و کنگره فدراسيون جهاني به شرح است: (تمامي ساعت ها به وقت تهران است)

شنبه 17 فروردين

ساعت 9 و 30 دقيقه: نشست هيات اجرايي فدراسيون جهاني وزنه برداري

ساعت 17 و 30 دقيقه: تائيد فهرست نهايي تيم ها

يکشنبه 18 فروردين

ساعت 9 و 30 دقيقه: کنگره فدراسيون جهاني وزنه برداري

ساعت 17 و 30 دقيقه: جلسه کميته فني

دوشنبه 19 فروردين

ساعت 11 و 30 دقيقه: گروه B دسته 50 کيلوگرم

ساعت 15 و 30 دقيقه: مراسم افتتاحيه

ساعت 16: گروه A دسته 50 کيلوگرم

سه شنبه 20 فروردين

ساعت 14 و 30 دقيقه: گروه B دسته 56 کيلوگرم

ساعت 19: گروه A دسته 56 کيلوگرم

(در دسته 56 کيلوگرم سيدعليرضا طاهريان روي تخته مي رود)

چهارشنبه 21 فروردين

ساعت 13 و 30 دقيقه: گروه B دسته 62 کيلوگرم

ساعت 17 و 30 دقيقه: گروه A دسته 62 کيلوگرم

(در دسته 62 کيلوگرم کيانوش باقري روي تخته مي رود)

پنجشنبه 22 فروردين

ساعت 12 و 30 دقيقه: گروه B دسته 69 کيلوگرم

ساعت 16 و 30 دقيقه: گروه A دسته 69 کيلوگرم

(در دسته 69 کيلوگرم رامين ولي پور روي تخته مي رود)

جمعه 23 فروردين

ساعت 8 و 30 دقيقه: گروه B دسته 77 کيلوگرم

ساعت 10 و 30 دقيقه: گروه B دسته 85 کيلوگرم

ساعت 14 و 30 دقيقه: گروه A دسته 77 کيلوگرم

ساعت 16 و 30 دقيقه: گروه A دسته 85 کيلوگرم

ساعت 18 و 30 دقيقه: گروه B دسته 94 کيلوگرم

(در دسته 85 کيلوگرم عليرضا دهقان روي تخته مي رود)

شنبه 24 فروردين

ساعت 9 و 30 دقيقه: گروه B دسته 94+ کيلوگرم

ساعت 11 و 30 دقيقه: گروه A دسته 94 کيلوگرم

ساعت 17 و 30 دقيقه: گروه A دسته 94+ کيلوگرم

ساعت 20 و 30 دقيقه: مراسم اختتاميه

(در دسته 94 کيلوگرم ميلاد رشيدي و اميرحسين فضلي و در دسته 94+ کيلوگرم عليرضا سليماني و پيمان جان روي تخته مي روند)