پيکر کوهنورد ايراني پس از سه هفته در ارتفاعات "آلبروس" روسيه پيدا شد.

پس از مساعد شدن شرايط جوي و از سرگيري اقدامات تيمهاي جستوجوي مستقر در منطقهي "البروس"، ديروز، پيکر کوهنورد ايراني "علي اسدي" و همنورد لهستانياش در ارتفاعات اين کوه پيدا شد.

به گزارش ايسنا، پس از اخبار واصله در خصوص مفقود شدن يک کوهنورد ايراني به نام «علي اسدي» (اهل سرعين) در ارتفاعات «البروس» روسيه که به صورت شخصي اقدام به اجراي برنامهي صعود نموده، فدراسيون کوهنوردي و صعودهاي ورزشي پيگيريهايش را توسط کارگروه بين الملل فدراسيون به ويژه از طريق «اسرافيل آشورلي» رئيس آذربايجاني کارگروه جوانان فدراسيون جهاني در رابطه با فرآيند جستوجو و امداد را آغاز کرد.

«علي اسدي» و همنورد لهستاني وي به نام «پاول»، روز 8 مارس (18 اسفند) تلاش خود را براي صعود به قلهي «البروس» آغاز ميکنند. در جريان اين تلاش؛ يک کوهنورد روسي که در حال فرود از قله بوده است آنها را در ارتفاع 4300 متري ميبيند. او به آن دو هشدار ميدهد که هوا مساعد نيست و تأکيد ميکند؛ در ارتفاع 4800 متري نيز شيب يخي خطرناکي وجود دارد و به آنها پيشنهاد ميکند که با هم به پايين برگردند. با اين وجود «علي» و «پاول» تصميم ميگيرند به صعود خود به سمت قله ادامه دهند. در واقع اين آخرين باري بوده است که اين دو کوهنورد ديده شدهاند.

گزارش «اسرافيل آشورلي» حاکي است: تيم «ايرکوتسک» 4 شب در پناهگاه ( ارتفاع 5000 متري) مستقر بودهاند اما هيچ اثري از آنها نميبينند. در تمام اين روزها نيز هواي منطقه «البروس» نامساعد، مه آلود، توأم با بارش برف بوده است.

همچنين در 21 مارس (اول فروردين)، امدادگران به وسيلهي بالگرد، پروازي را براي جستجو در ارتفاعات «البروس» انجام دادند که بينتيجه بود. سرانجام پس از پيگيريهاي فراوان ديروز، پيکر کوهنورد ايراني "علي اسدي" و همنورد لهستانياش در ارتفاعات اين کوه پيدا شد.