رقابتهاي موتورسواري قطر با قهرماني تيم ياماها در رده موتوجي پي به پايان رسيد.

در دور نهايي رقابتهاي موتور سواري قطر در رده موتوجي پي که در پيست لسيل در دوحه برگزار شد خورخه لورنزو از تيم ياماها با کسب زمان چهل و دو دقيقه و سي و نه ثانيه و هشتصد و دو هزارم ثانيه اول شد و پس از وي والنتينو رسي ديگر هم تيمي وي و مارک مارکز از تيم هندا به ترتيب دوم و سوم شدند.

به گزارش واحد مرکزي خبر، در رقابتهاي رده موتو تو هم پل اسپارگارو از تيم کالکس با کسب زمان چهل دقيقه و سي و يک ثانيه و هفتصد و هشتاد و دو هزارم ثانيه به مقام قهرماني رسيد و پس از وي اسکات ردينگ و تاکاکي ناکاگامي ديگر هم تيميهاي وي رده هاي بعدي را کسب کردند.

در رقابتهاي رده موتو تري هم لوئيس ساليم از تيم کي تي ام با کسب زمان سي و هشت دقيقه و بيست وشش ثانيه و هشتصد و پنجاه ونه هزارم ثانيه اول شد و پس از وي ماوريک وينالس و آلکس مارکز ديگر هم تيمي هايش دوم و سوم شدند.