مديربرنامههاي اشکان دژاگه از احتمال دوري طولاني مدت اين بازيکن از ميادين فوتبال خبر داد.

اشکان دژاگه بازيکن ايراني تيم فولام در ديدار برابر کويينز پارک رنجرز دچار مصدوميت شد؛ مصدوميتي که خبري بد براي فوتبال ايران در فاصله دو ماه تا ديدار برابر قطر است.

محمودرضا فاضلي مدير برنامههاي اين بازيکن ايراني در گفتوگويي تلفني با برنامه 90 درباره وضعيت دژاگه گفت: براي مشخص شدن وضعيت قطعي مصدوميت اشکان بايد تا چهارشنبه منتظر باشيم اما بايد بگويم نتايج عکسبرداري اوليه خوشايند نبوده است و امکان دوري طولاني مدت اين بازيکن از ميادين زياد است.

وي افزود: اکنون نظر برخي پزشکان بر روي عمل جراحي اين بازيکن است اما چهارشنبه يک متخصص ديگر پاي اشکان را ميبنيد و نظر نهايياش را خواهد داد. متاسفانه همانطور که گفتم مصدوميت او شايد باعث دوري طولاني مدت او از ميادين فوتبال شود.