سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس از سمت معاونت اداري و پشتيباني اين باشگاه کنارهگيري کرد.

سعيد شيريني سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس از معاونت اداري و پشتيباني اين باشگاه کنارهگيري کرد.

به گزارش فارس، وي در اين باره به فارس گفت: خودم از رويانيان درخواست کردم که اين اتفاق بيفتد. البته آقاي رويانيان به من لطف داشت اما من درخواست کردم که با اين مسئله موافقت شود تا با تمرکز بيشتر به کار سرپرستي تيم و امور آن بپردازم.

وي افزود: البته باز هم رويانيان از اينجانب خواستند تا در امور اقتصادي نيز به پرسپوليس کمک کنم و در خدمت باشگاه باشم تا پيگيريهاي لازم را به عهده بگيرم. اگر خدا بخواهد قصد داريم اوضاع اقتصادي باشگاه را با برنامههاي هدفمند و بزرگ مديرعامل باشگاه گسترش دهيم و روز به روز آن را بهبود ببخشيم.

شيريني ادامه داد: کار کردن سخت است و شعار دادن آسان. اما قول ميدهم براي کمک به پرسپوليس از هر کاري که از دستم بر ميآيد کوتاهي نکنم. تلاش ما اين است که در آيندهاي نزديک پرسپوليس تبديل به باشگاهي خودکفا شود.