به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی گل محمدی به علت تاخیر یک ساعته پرواز کاروان پرسپولیس در سفر به اصفهان به نشست خبری دیدار با ذوب آهن نرفت.


وی به خاطر عدم شرکت در نشست از خبرنگاران اصفهانی عذرخواهی کرد.