سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس گفت: به دليل تاخير يک ساعت و نيمه پرواز و به احترام هواداران اصفهاني اطلاع داديم که گلمحمدي در نشست مطبوعاتي شرکت نميکند.

سعيد شيريني درباره غيبت گلمحمدي در نشست مطبوعاتي و حواشيهاي پيشآمده، اظهار داشت: با توجه به اينکه يک ساعت و 30 دقيقه پرواز پرسپوليس براي سفر به اصفهان تاخير داشت و قطعا گلمحمدي بايد با اتوبوس تيم به هتل ميآمد و سپس به کنفرانس ميرفت، درگير ترافيک شديدي شديم.

به گزارش فارس، وي افزود: به همين دليل به احترام خبرنگاران اصفهاني که براي اين نشست معطل نشوند، طي تماسي تلفني از طريق مدير رسانهاي پرسپوليس اعلام کرديم که گلمحمدي نميتواند در نشست مطبوعاتي شرکت کند.

وي ادامه داد: اگر مستقيم هم گلمحمدي از فرودگاه به محل نشست ميرفت باز هم حداقل يک تا 2 ساعت و يا حتي بيشتر خبرنگاران معطل ميشدند اما ما زود اطلاع داديم که کسي براي اين نشست معطل نشود.

همچنين حميد عباسي مدير رسانهاي پرسپوليس نيز در اين باره به فارس گفت: ما از ابتداي پروازمان از تهران و ساعتها قبل نشست مطبوعاتي و ساعت آن را هماهنگ کرده بوديم اما تأخير يک و نيم ساعته همه چيز را بهم زد و سپس سرپرست و گلمحمدي خواستند که به خبرنگاران اصفهاني اطلاع دهيم که در جريان قرار بگيرند.

وي افزود: پس از ورود به اصفهان به دليل اينکه آب زايندهرود در اين رود جاري شده و مردم اصفهان نيز بسيار خوشحال هستند و دوست دارند که پنجشنبه بعدازظهر با خانواده خود کنار اين رود باشند درگير ترافيک عجيبي شديم. به همين دليل باز هم از خبرنگاران اصفهاني عذرخواهي ميکنيم. خوشبختانه خبرنگاران اصفهاني تا آنجايي که ما ميدانيم معطل نشدند. ضمن اينکه تاکيد مي کنم مسئولان و اعضاي کادر فني به شدت از عدم حضور سرمربي در نشست خبري ناراحت هستند.