سومين مليپوش نوجوان وزنهبرداري نيز موفق نشد چراغ کاروان ايران را در مسابقههاي قهرماني نوجوانان جهان روشن کند.

در چهارمين روز از مسابقههاي وزنهبرداري قهرماني نوجوانان جهان در تاشکند ازبکستان رامين وليپور مليپوش وزنهبرداري ايران در گروه A دسته 69 کيلوگرم بر روي تخته رفت و در حرکت يک ضرب موفق شد وزنههاي 118 و 123 کيلوگرم را بالاي سر ببرد اما در مهار وزنهي 125 کيلوگرم ناکام ماند تا در نهايت با ثبت رکورد 123 کيلوگرم و قرار گرفتن در جايگاه هفتمي به کار خود در حرکت يک ضرب پايان دهد.

به گزارش ايسنا، اما در حرکت دو ضرب وليپور سه بار وزنه 136 کيلوگرمي را انداخت و از دور مسابقهها حذف شد.