هفته پنجم مسابقه هاي اسبدواني دوره بهاره کشور در آق قلاي گلستان برگزار شد.

در اين هفته چابکسواران با 75 راس اسب در هفت دور هزار متري براي جايزه 30 ميليون توماني رقابت کردند.

در دور اول نادرصالح پور ، دور دوم امان محمد قلرعطا ، دورهاي سوم تا پنجم ياسرجرجاني ، دور ششم ابوطالب چاري زاده و دور هفتم عبدالرحيم آرميده برتر شدند.

ياسرجرجاني با کسب سه مقام اولي ، عنوان چابکسوار برتر رقابت هاي امروز را از آن خود کرد.

مسابقه هاي هفته ششم فردا برگزار مي شود.