مدير برنامههاي افشين قطبي گفت: اين هفته جلسهاي با رئيس فدراسيون فوتبال جلسهاي برگزار خواهم کرد.


مهدي حاج باقر در مورد شکايت از باشگاه پرسپوليس به علت عدم ماليات افشين قطبي، عنوان کرد: اين خبر کذب است من شکايتي نکردم بلکه خبرنگاري از من پرسيد، اگر پرسپوليس ماليات افشين قطبي را پرداخت نکند شکايت ميکنيد يا خير که من در جواب به او گفتم زماني که با قانون ميشود کار را پيش برد چرا شکايت کنيم.

به گزارش فارس،وي در مورد اينکه قطبي اعلام کرده ماليات را پرداخت نخواهد کرد تصريح کرد: در بند 8 قرارداد پرسپوليس با افشين قطبي آمده است که پرداخت ماليات به عهده باشگاه است، حالا نبايد جريمه آن توسط افشين قطبي پرداخت شود. درباره قرارداد با فدراسيون هم اين موضوع وجود داشت که همه هزينهها بر عهده خود فدراسيون است و به علت ماليات از مجموع قرارداد او 5 درصد کسر شده است.

مدير برنامههاي افشين قطبي يادآور شد: براي روشن شدن اين موضوع اين هفته با علي کفاشيان جلسهاي خواهم داشت و از آقاي رويانيان هم تقاضا دارم تا عنايت کند و وقتي بگذارد تا نيم ساعت با ايشان جلسهاي داشته باشيم.