ميلاد رشيدي قهرمان دسته 94 کيلوگرم مسابقات وزنه برداري نوجوانان جهان شد و امير حسين فضلي بر سکوي سوم ايستاد.


در آخرين روز از مسابقات وزنه برداري قهرماني نوجوانان جهان در تاشکند ازبکستان، وزنه برداران دسته 94 کيلوگرم به روي تخته رفتند که ميلاد رشيدي صاحب دو مدال طلا و يک نقره شد و امير حسين فضلي سه مدال برنز بر گردن آويخت.

به گزارش ايسنا،ميلاد رشيدي در مهار وزنه ي 155 کيلوگرم موفق بود و پس از آن وزنه 160 کيلوگرمي را درخواست کرد و با وجود اينکه در نخستين بار آن را به زمين انداخت در دومين مرتبه موفق شد وزنه 160 کيلوگرمي را مهار کند و مدال طلاي يک ضرب را به خود اختصاص دهد.

در حرکت دو ضرب نيز رشيدي موفق شد وزنه 179 کيلوگرم را مهار کند اما دو مرتبه وزنه 190 کيلوگرم را بر زمين انداخت تا رکورد دو ضرب او با حريف روسياش برابر شود اما به خاطر تنها 130 گرم وزن بيشتر، نقره گرفت. در نهايت رشيدي با ثبت رکورد 160 کيلوگرم در يک ضرب و 179 کيلوگرم در دوضرب و مجموع 339 کيلوگرم قهرمان مجموع اين دسته شد تا با دو طلا و يک نقره به کار خود پايان دهد.

همچنين امير حسين فضلي در حرکت يک ضرب، با مهار وزنه هاي 145 و150 کيلوگرم با ثبت رکورد 150 کيلوگرم و قرار گرفتن در رده سوم، به کار خود در حرکت يک ضرب پايان داد.

در حرکت دوضرب نيز فضلي وزنه هاي 168، 173 و178 کيلوگرم را بالاي سر برد و با ثبت رکورد 150 کيلوگرم در يک ضرب و 178 کيلوگرم در دو ضرب و مجموع 328 کيلوگرم به سه نشان برنز دست يافت.

همچنين در اين دسته وزنه بردار روسيه با ثبت رکورد 156 کيلوگرم در حرکت يک ضرب و 179 کيلوگرم در دوضرب و مجموع 335 کيلوگرم بر سکوي دوم ايستاد.