مسابقات شمشيربازي غرب آسيا که قرار بود 31 فروردين در ايران برگزار شود به تعويق افتاد.

به نقل از سايت فدراسيون شمشيربازي، رقابت هاي شمشيربازي غربآسيا که قرار بود از سي و يکم فروردين به ميزباني تهران برگزار شود به تعويق افتاد. همزماني مسابقات شمشيربازي غرب آسيا با رقابتهاي جهاني کرواسي، فصل امتحانات ورزشکاران، عدم اطلاع بعضي اعضا به سبب ضعف در اطلاع رساني کنفدراسيون تازه کار غرب آسيا و درخواست برخي از کشورها، از دلايل اصلي تعويق اين رقابتهاست.

به نقل از ايسنا، درمهلت مقرر جهت اعلام آمادگي تيمها براي حضور رقابتهاي غرب آسيا، تيمهاي ايران، عراق، کويت با تيمهاي کامل درهرسه اسلحه، شمشيربازان قطربا تيمي ناقص و تنها در دواسلحه، شمشيربازان سوريه و اردن با دوشرکت کننده به صورت انفرادي ولبنان و فلسطين هم با يک شمشيرباز براي حضور دراين رقابتها اعلام آمادگي کرده بودند.

ازاين رو مسوولان فدراسيون شمشيربازي ايران با هماهنگي کنفدراسيون آسيا تصميم گرفتند که با تعويق اين بازيها و باحضور پرقدرت همه قدرتهاي شمشيربازي غرب قاره کهن، درآيندهاي نزديک مسابقات با کيفيت مناسب به ميزباني تهران برگزار شود.

تاريخ آتي بازيهاي غرب آسيا با هماهنگي کنفدراسيون تازه تاسيس شمشيربازي غرب آسيا، اعلام خواهد شد.