مرجع خبري رئال مادريد : ترکیب رئال برای بازی با اتلتیک را دیگو لوپز ، راموس ، په په ، آلبیول ، مارسلو ، خدیرا ، ژابی ، دی ماریا ، مودریچ ، کریتسیانو و بنزما تشکیل می دهند . آلبیول بالاتر از واران در ترکیب قرار گرفته است ، راموس دفاع راست است و ایکر هم بازی نمی کند .
ترکیب اتلتیک هم این گونه است : ایرایزوز ، رامالیو ، اکیزا ، سن خوزه ، آئورنچه ، ایتوراسپه ، آندر هررا ، مونیائین ، ایبا ، سوسائتا و یورنته .