ترکيب تيم ملي کشتي آزاد کشورمان براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا اعلام شد.

به گزارش فدراسيون کشتي، بر مبناي مفاد بند 3-3 از فرآيند انتخاب تيم ملي کشتي بزرگسالان آزاد کشور، تيم ايران با ترکيبي متشکل از نفرات برتر در مسابقات قهرماني کشور (قزوين - اسفندماه 91)، اعضـاي تيم شرکت کننده در رقابتهاي جام جهاني و همچنين در صورت لزوم (با استناد به مفاد بند يادشده) با بهرهمندي از کشتيگيران برتر رقابتهاي انتخابي مرحله اول تيم ملي، در مسابقات قهرماني آسيا شرکت ميکند.

ترکيب تيم ملي ايران براي حضور در اين رقابتها در حالي اعلام شد که در اوزان 55، 66، 74 و 84 کيلوگرم نام 2 کشتيگيراعلام شده است.

* ترکيب تيم ملي کشتي فرنگي به شرح زير است:

55 کيلو: حسين رحماني (نفر اول قهرماني کشور) يا محمد طهماسبيزاده (نفر سوم قهرماني کشور)

60 کيلو: حسن مرادقلي (عضو تيم ملي ايران در رقابتهاي جام جهاني)

66 کيلو: محمد يوسفي (مازندران - نفر سوم قهرماني کشور) يا مسعود کمروند (همدان - نفر اول قهرماني کشور)

74 کيلو: عزتالله اکبري (نفر سوم انتخابي مرحله اول تيم ملي و عضو تيم ملي ايران در رقابتهاي جام جهاني) يا امير شريعتي (نفر اول قهرماني کشور)

84 کيلو: محمدحسين محمديان (مازندران - نفر اول قهرماني کشور) يا احسان اميني (کرمانشاه - عضو تيم ملي ايران در رقابتهاي جام جهاني)

96 کيلو: حامد تاتاري (خراسان رضوي - عضو تيم ملي ايران در رقابتهاي جام جهاني)

120 کيلو: پرويز هادي (آذربايجان شرقي - نفر اول قهرماني کشور)

همچنين، کشتيگيران منتخب در اوزان 55 ، 66 ، 74 و 84 کيلوگرم پيش از آغاز وزن کشي رقابت مشخص ميشوند.

رقابتهاي کشتي قهرماني بزرگسالان آسيا طي روزهاي 28 فروردين تا دوم ارديبهشت ماه در شهر دهلينو هند برگزار خواهد شد که آزادکاران 31 فروردين تا دوم ارديبهشتماه روي تشک خواهند رفت.

* برنامه رقابتهاي کشتي آزاد به شرح زير است:

جمعه 30 فروردين:

ساعت 18:30 تا 19: وزن کشي اوزان 55 و 60 کيلوگرم

شنبه 31 فروردين:

ساعت 14 تا 21 مسابقات مقدماتي و نهايي اوزان 55 و 60 کيلوگرم

ساعت 18:30 تا 19: وزن کشي وزن 120 کيلوگرم

يکشنبه اول ارديبهشت:

ساعت 14 تا 21 مسابقات مقدماتي و نهايي وزن 120 کيلوگرم

ساعت 18:30 تا 19: وزن کشي اوزان 66، 74، 84 و 96 کيلوگرم کشتي آزاد

دوشنبه دوم ارديبهشت:

ساعت 14 تا 21 مسابقات مقدماتي و نهايي اوزان 66، 74، 84 و 96 کيلوگرم کشتي آزاد

اختلاف ساعت ايران و هند يک ساعت است به صورتيکه ساعت 14 به وقت هند 13 به وقت تهران است.