سنگربان سابق شياطين سرخ دِخيا را دروازباني خوب و شايسته جانشيني خود در اولدترافورد دانست.

سرآلکس فرگوسن پس از اعلام بازنشستگي ادوين فاندرسار انگشت روي دِخيا اسپانيايي گذاشت و با رقم بالاي 17 ميليون پوند، دروازهبان جوان آتلتيکومادريد را جذب کرد.

اين دروازهبان اسپانيايي در ابتداي نمايش ضعيفي در دروازه شياطين سرخ داشت و حتي در مقطعي نيمکتنشين شد ولي رفتهرفته عملکردش بهتر شد و الان به مهره قابل اعتمادي در دروازه تيمش تبديل شده است.

فان درسار، سنگربان سابق منچستريونايتد به ستايش از دِخيا پرداخت و او را دروازهباني مناسب براي شياطين سرخ دانست: "دِخيا در ابتداي فصل حضورش در منچستريونايتد روزهاي سختي را پشتسر گذاشت و اين طبيعي است؛ چرا که جوان بود و در دروازه تيم بزرگي همچون منچستريونايتد قرار ميگرفت. براي سازگار شدن با بازي در ليگ برتر انگليس چهار سال زمان نياز است. من چند سال در دروازه فولام ايستادم بعد از آن به منچستريونايتد پيوستم. وقتي به اولدترافورد رفتم، 34 سالم و تجربه لازم را داشتم. طبيعي است که دِخيا در ابتدا با مشکل مواجه شود.

او افزود: ريتم و سرعت ليگ برتر انگليس تفاوت زيادي اسپانيا دارد. دِخيا در ابتدا با مشکل مواجه شد اما الان توپهايي را ميگيرد که کمتر دروازهباني توان مهار آنها را دارد. او بعضي اوقات واکنشهاي عجيبي با پاهايش دارد. توپي که او در ديدار برابر رئال گرفت، بسيار جالب بود. مهم نيست که چگونه توپ را از دروازه دور کرد، مهم بسته نگه داشتن دروازه است. دِخيا دروازهبان خوبي است و ثابت کرد که فرگوسن پولي را که براي او پرداخت، به هدر نداد.