نامزد اماراتي انتخابات رياست کنفدراسيون فوتبال آسيا، رييس شوراي المپيک آسيا را به دخالت در انتخابات هفته آتي AFC متهم کرد.

هفته آينده قرار است جانشين محمد بن همام مشخص شود. رقابتي که ميان نامزدهاي رياست AFC شکل گرفته اين روزها مهمترين تحول در فوتبال آسياست؛ رقابتي که باعث درگيري ميان دو نامزد عرب اين انتخابات شده است. پس از آن که WORLD FOOTBALL روز گذشته شيخ سلمان کويتي را به اتهام تباني در رقابتهاي فوتبال متهم کرد، اين نامزد متمول کويتي در گفتوگويي کوتاه با رويترز از خودش دفاع کرد.

به گزارش ايسنا ، او همچنين در اين گفتوگو به انتقادهاي يوسف سرکال اماراتي پاسخ داد. شيخ سلمان متهم است که با حمايتهاي رسمي رييس شوراي المپيک آسيا کفه انتخابات را به سود خود سنگين کرده است، اما اين نامزد بحريني به رويترز گفته است: "ما ميدانيم که ممکن است مردم از همديگر در بخشهاي مختلف حمايت کنند و اين اتفاق در انتخابات هم طبيعي است. اگر او (شيخ حمد، رييس شوراي المپيک آسيا) ميخواهد از من حمايت کند، او در ابراز عقيدهاش آزاد است. ما به جاي صحبت در مورد کانديدهاي ديگران بايد درباره مسايل اصلي صحبت کنيم. فکر ميکنم اين يک نقطه ضعف باشد که به جاي ارائه برنامههايمان بياييم درباره نامزدهاي ديگر حرف بزنيم."

شائبه دخالت رييس شوراي المپيک آسيا در انتخابات AFC- که از نفوذ بالايي در ميان سران ورزشي کشورهاي قاره برخوردار است، از جايي شکل گرفت که شيخ حمد کويتي در گفتوگويي که با سايت فدراسيون فوتبال کويت داشت به تمجيد از شيخ سلمان بحريني پرداخت. او گفته بود: "معتقدم شيخ سلمان توانايي لازم در رهبري فوتبا آسيا را در اختيار دارد."

همين حرفها باعث اعتراض سرکال اماراتي شده است؛ حرفهايي که به گفته او شائبه "دخالت" در انتخابات AFC را افزايش داده است.

سرکال و شيخ سلمان خود را مهمترين نامزدهاي جانشيني بن همام معرفي کردهاند؛ انتخاباتي که سرنوشت فوتبال آسيا را در چهار سال آينده رقم خواهد زد. در حال حاضر به جز اين دو گزينه، ووراوي ماکودي از تايلند و حافظ ابراهيم از عربستان هم نامزد رياست AFC هستند.