رئيس فدراسيون وزنهبرداري با درخواست وزنهبرداران تيم ملي مبني بر کنار گذاشتن کوروش باقري مخالفت کرد.

پس از به وجود آمدن مشکلات بين وزنهبرداران المپيکي با کوروش باقري، سرمربي تيمهاي ملي وزنهبرداري، ظهر امروز حسين رضازاده در جلسهاي مشترک با مليپوشان وزنهبرداري ايران حاضر در المپيک 2012 لندن شرکت کرد تا از نزديک صحبتهاي آنها را بشنود.

به گزارش فارس،در اين جلسه که در غياب کوروش باقري، سرمربي تيم ملي برگزار شد، وزنهبرداران تيم ملي خواستار کنار گذاشته شدن باقري و حضور مربي جديد بودند که رضازاده با اين درخواست مخالفت کرد.

رئيس فدراسيون وزنهبرداري با اعلام اين خبر به فارس گفت: وزنهبرداران خواستار کنارهگيري کوروش باقري و حضور مربي جديد در اردوي تيم ملي شدند که با درخواست آنها مخالفت کردم و گفتم که بايد با باقري ادامه دهند.