نمايندگان اوزان 55 و 60 کيلوگرم کشورمان در دور نخست مسابقات کشتي آزاد قهرماني آسيا برابر حريفان خود به پيروزي رسيدند.

رقابتهاي کشتي آزاد قهرماني آسيا از امروز با مسابقات اوزان 55 و 60 کيلوگرم در دهلي نو آغاز شد که نمايندگان کشورمان با پيروزي مقابل حريفان راهي مرحله بعد شدند.

به گزارش فارس،محمد طهماسبيزاده در وزن 55 کيلوگرم مقابل سعيد مظفر مودينوف از تاجيکستان به پيروزي دست يافت و راهي مرحله بعد شد. وي در دور دوم با برنده ديدار کشتيگيران ژاپن و ازبکستان ديدار ميکند.

حسن مرادقلي نيز در وزن 60 کيلوگرم مقابل حريف تايلندي خود سيري فونگ چامپاخام در 2 تايم و با نتايج 6 بر صفر و 7 بر صفر به پيروزي رسيد. وي در دور دوم با برنده مبارزه کشتيگيران کرهشمالي و هندوستان مسابقه ميدهد.

مسابقات 5 وزن ديگر در روزهاي يکشنبه و دوشنبه برگزار خواهد شد.