مصطفی شکری در گفتوگو با خبرنگار ورزشی

خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در راستای شکایت ژوزه به فیفا امروز لایحهای 50 صفحهای به همراه شهادتنامهای از شاهدانی که کارهای ژوزه را زیر نظر داشتند، آماده کردیم تا با ضمیمه یکدیگر آن را به فیفا ارسال کنیم. به نظرم ظرف یک هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد.

وی در خصوص پرداخت پول به وینگادا نیز گفت: خوشبختانه 130 هزار دلار یعنی قسط اول وینگادا را به حسابش واریز کردیم و آقای رویانیان اعلام کرد که به زودی قسط دوم را نیز واریز خواهیم کرد.