يک کارشناس فوتبال کشور گفت: ليگ 18 تيمي فوتبال و حتي بيشتر در توسعه اجتماعي و زيرساختي کشورهايي همچون ايران نقش مثبتي دارد.

حميد رضا صدر افزود: براي ورزش مي توان دو منطق يکي توسعه اجتماعي، فرهنگي و زير ساختي به بهانه ورزش و ديگري منطق کسب و در آمد قائل شد.

وي اظهارداشت: ليگ 18 تيمي فوتبال و حتي بيشتر عملکرد منطق اول را دارد يعني توسعه به بهانه فوتبال چرا که گسترش تدريجي امکانات در بستر ورزش مهيا مي شود.

اين کارشناس فوتبال کشور، در گفت و گو با مهر، فوتبال را بهانه اي براي در کنار هم قرار دادن اقوام و فرهنگ ها توصيف کرد و گفت: ايران اسلامي بسيار پهناور و داراي موقعيت هاي جغرافيايي وگستره فرهنگي متنوعي است.

وي در ادامه گسترش، رشد و ارتقاي فوتبال را به نسبت مسابقاتي که بازيکنان انجام مي دهند، برشمرد و افزود: هيچ تمريني، هيچ انيستيتويي ، هيچ آکادمي هيچ آموزشي جاي يک مسابقه فوتبال را براي يادگيري فوتبال نخواهد گرفت.

صدر همچنين توسعه ورزش و تربيت بدني را به عنوان اقدام اساسي براي تامين و تربيت سرمايه انساني سالم و تندرست در يک جامعه دانست و يادآورشد: عمومي سازي ورزش زيربناي سالم سازي انسان و جامعه است چرا که تربيت بدني بخش مهمي از تعليم و تربيت است که از طريق حرکات و فعاليت هاي جسماني قاعده مند و علمي فرآيند تکميلي رشد را درهمه ابعاد وجودي انسان فراهم مي سازد و موجب بروز خلاقيت ها و شکوفايي استعدادها مي شود.