رييس گروه پزشکي باشگاه استقلال با بيان اين که بازيکنان استقلال هيچ گونه مشکل مصدوميت و آسيب ديدگي ندارد، گفت: استقلال امسال بهترين شرايط ممکن را از نظر بدني داشت.

دکتر امين نوروزي در رابطه با آخرين وضعيت مهدي رحمتي، اظهار کرد: مشکل مصدوميت رحمتي کاملا برطرف شده و هيچ مشکل خاصي ندارد، البته امکان دارد در بعضي مواقع احساس کند از ناحيه مچ پا دچار درد ضعيفي دارد، اما اين گونه آسيب ديدگيهاي جزئي مشکل حادي نيستند که مانع بازي وي شود.

به گزارش ايسنا،وي همچنين در خصوص فرهاد مجيدي نيز گفت: مجيدي در شرايط ايدهآل و خوبي به سر ميبرد و مشکل مصدوميت کمرش نيز کاملا برطرف شده است.

نوروزي خاطرنشان کرد: امسال استقلال تنها تيمي است که به خاطر تلاش بيوقفه کادر پزشکي با کمترين مصدوميت مواجه بود، به ويژه در نيم فصل دوم.

رييس کميته توانبخشي فدراسيون پزشکي در ادامه با اشاره به برگزاري سمينار بينالمللي درمان صدمات عضله و تاندون در لندن گفت: اميدوار بودم که حداقل يک نفر از کميته پزشکي فدراسيون فوتبال با توجه به باارزش بودن اين کنفرانس شرکت ميکرد.

دکتر نوروزي که در اين سيمنار شرکت کرده بود، به ايسنا گفت: اين سمينار هر ساله با همکاري کميته پزشکي فيفا برگزار ميشود که امسال با موضوع صدمات عضله و تاندون و پروتکل درماني آنها در رشته فوتبال به مدت سه روز در لندن برگزار شد و سال آينده در خصوص صدمات مفصل و ليگامنت در ايتاليا برگزار خواهد شد.

وي افزود: در اين سمينار سه روزه پزشکان پزشکي ورزشي دنيا از جمله رييسان کميتههاي پزشکي باشگاههاي بارسلونا، يوونتوس، رئال مادريد و بايرن مونيخ و چندتن از مدرسين پزشکي ورزشي دنيا، از جمله دکتر بورکنر، دکتر مافولي و يکي از بزرگان پزشکي ورزشي دنيا به نام مولر ولفارت حضور داشتند که مباحثي پيرامون مصدوميتهاي ورزشي در زمينه عضلات و تاندون در ورزشکاران فوتباليست ارايه شد.

نوروزي ادامه داد: يکي از موضوعات مهمي که در اين سمينار به آن اشاره شد، موضوع بدنسازي در ايران بود و اين که بدنسازان فوتبال در ايران تمرينات قدرتي و استقامتي را جدي ميگيرند و فعاليتهاي خوبي در اين گونه تمرينات دارند، اما در زمينه تمرينات تعادلي و هماهنگي عصب و عضله پردازش کمتري دارند، در حالي که اين تمرينات يکي از فاکتورهاي بسيار مهم در کاهش مصدوميتهاي ورزشي از جمله رباط صليبي و همسترينگ در فوتبال است.

رييس گروه پزشکي باشگاه استقلال با اشاره به غيبت نماينده اي از کميته پزشکي فدراسيون فوتبال در اين سمينار، خاطر نشان کرد: اين سمينار چون اختصاص به صدمات فوتبال داشت و بحثهاي زيادي در ارتباط با مصدوميتهاي فوتبال و پروتکل درماني به ويژه در بخش سلامت عضله و تاندون مطرح شد، بسيار حائز اهميت بود و تعجب ميکنم چرا فدراسيون فوتبال نمايندهاي در اين سمينار نداشت.

وي در پايان گفت: به رغم اين که در کلاسهاي آموزشي متعددي در زمينه فوتبال شرکت کرده بودم، اما اين سمينار بهترين کلاس آموزشي براي خود من بود و اميدوارم در سال آينده نمايندگان زيادي از باشگاهها و فدراسيون فوتبال در چنين سمينارهايي حضور داشته باشند.