سرمربي تيم ملي با کتکزدن مترجمش به نوعي فشار انتقاداتي که به او وارد شده است را نشان داد.

به گزارش فارس، کنفرانس مطبوعاتي کارلوس کيروش از ساعت 14 با توضيحات مسئول روابط عمومي فدراسيون فوتبال آغاز شد.

*اميد نمازي به دليل سرماخوردگي در گوشهاي از جلسه نشسته بود و نتوانست کار ترجمه را انجام دهد.

*آب معدنيهاي چيده شده مقابل کيروش بر خلاف آبمعدنيهايي که روبروي خبرنگاران بود آرم نداشت.

*سرمربي تيم ملي با يک تيم پرتغالي در اين جلسه کنفرانس حاضر شده بود و هلنا کاستا سرمربي تيم ملي فوتبال بانوان و دستيارانش نيز در اين جلسه حضور داشتند.

*کيروش از خبرنگاران درخواست کرد خيلي رک و شفاف سوال هايشان را مطرح کنند.

*همدلي و اتحاد خواسته خبرنگاران و کيروش بود.

*بحث خداحافظي مهدي رحمتي براي زمان طولاني نقل اين جلسه شده بود.

*با طولاني شدن کنفرانس دوربينهاي صدا و سيما محل را ترک کردند.

*بعد از طولاني شدن جلسه کنفرانس کيروش از مسئولان برگزاري مراسم انتقاد کرد که امکانات لازم مثل چاي و کيک را چرا براي خبرنگاران فراهم نکردهاند تا آنها آنقدر خسته نشوند.

*سرمربي تيم ملي براي اينکه توضيح دهد چقدر زير فشار انتقادات قرار دارد به نوعي گردن مترجم خود را ميگرفت و ميکشيد.

*دربخش پاياني اين جلسه فيلمي براي خبرنگاران به نمايش درآمد.