رييس دپارتمان داوري فدراسيون فوتبال با تاکيد بر غيرقانوني بودن تعويض تشريفاتي مهدي مهدويکيا در فينال جام حذفي، گفت: قانون چنين اجازهاي به ما نميدهد.


به گزارش ايسنا:حسين عسگري درباره درخواست باشگاه پرسپوليس از فدراسيون فوتبال براي به حساب نياوردن تعويض مهدي مهدويکيا در مسابقه فينال جام حذفي و فراهم کردن امکان حضور چند دقيقهاي او در زمين، گفت: چنين امکاني وجود ندارد و اين يک اقدام کاملا غير قانوني است. وقتي بازي رسمي بوده و نتيجهاش معتبر است پس اصلا نميتوان چنين کاري کرد. البته هنوز درخواستي هم از باشگاه پرسپوليس براي اين اقدام به دست ما نرسيده است.وي در پاسخ به اين سوال که يعني نميتوان چند دقيقهاي خارج از برنامه مسابقه، فضايي براي خداحافظي مهدويکيا فراهم کرد نيز گفت: حتي يکثانيه هم نميشود! قانون است و نتايج بازيها هم اعتبار بينالمللي دارد. حالا اگر يک بازي دوستانه باشد خب قضيه متفاوت است و اصلا بهتر است براي بازي خداحافظي مهدويکيا، چنين بازي تدارک ديده شود.رييس دپارتمان داوري در واکنش به اينکه «در بازي خداحافظي فرشاد پيوس چنين اتفاقي افتاد! اما حالا ميگويند داور ميتواند چند دقيقهاي که مهدويکيا داخل زمين است و ميتواند از لحظه شروع بازي باشد را به حساب نياورد و پس از خروج او در زمين زمان مسابقه را صفر کند که طبيعتا اگر اتفاقي هم در آن دقايق بيفتد منظور نخواهد شد؛ حال ممکن است چنين تصميمي از سوي سازمان ليگ و کميته داوران گرفته شود »به ايسنا گفت: طبق قوانيني که الان وجود دارد و بنابر آيييننامه مسابقات، نميتوانيم چنين برنامهاي پياده کنيم.حضور مهدويکيا در يک تقابل چند دقيقهاي دستگرمي هم که خوب نيست. بنابراين بهتر است يک بازي جداگانه غيررسمي براي خداحافظي مهدويکيا و تقدير از ايشان در نظر گرفته شود.