مارکا

قدرت ما تویی

عملیات بازگشت : انگیزه cr7 عامل محرکه ای برای کل تیم

تیم رونالدو را در حالی که به رسیدن به فینال ومبلی معتقد است میبیند.

رونالدو پا به توپ شده است.

سرخیو راموس : یک مامور مهار برای لواندوفسکی

اس


داستان بازگشت های تاریخی رئال را میدانم.

کلوپ : من درک میکنم که مادرید چنین جوی ایجاد کند اگر ما هم اینگونه بودیم همین کار را میکردیم.

5.903 بلیط در روز اول فروخته شده(فینال کوپا)

از شکست نا امید نشده اند و اتلتیکویی ها امیدوارند

منبع:مرجع خبری رئال مادرید