کارلوس کيروش در جديدترين مصاحبه خود گفته حالا فقط قول حضور در پليآف را ميدهم نه جام جهاني!

کارلوس کيروش در جديدترين مصاحبه خود گفته حالا فقط قول حضور در پليآف را ميدهم نه جام جهاني!

يادش بخير چند سال قبل وقتي که خيلي راحت با مربي کروات ارزان قيمت به جام جهاني رفتيم عدهاي از منتقدان خودشيفته ميگفتند حالا ديگر رفتن به جام جهاني کاري ندارد و خيلي آسان است.

الا ايها الحال (خداوکيلي حال کرديد اين اصطلاح با کلاس را) با توجه به روند نتيجهگيري تيمملي و نتايجي که کارلوس جان با تيمملي ميگيرد پيشبيني ميگردد:

* 2 ماه بعد: قول مي دهم جلوي قطر زنگ تفريح نباشيم.

* يک سال بعد: اگر همه شرايط مهيا باشد تيمملي از سد سوريه گذشته و به مسابقات جام ملتهاي آسيا راه پيدا ميکند.

* دو سال بعد: قول ميدهم مالديو را ببريم به شرطي که از فدراسيون فوتبال به تلويزيون خط ندهند که بر عليه من برنامه بسازند.

* سه سال بعد: حريف فرداي ما افغانستان است، کاري از دست من برنميآيد. مردم دعا کنند اين حريف قدرتمند را شکست بدهيم.

* 5 سال بعد: اگر با من قرارداد 20 ميليون يورويي امضا کنيد قول ميدهم از گوام بيشتر از 5 گل نخوريم.