محمودرضا فاضلي ميگويد با حضور مهدي مهدويکيا در آلمان همه چيز روشن خواهد شد.

دربارهي خداحافظي مهدي مهدويکيا و اخبار منتشره درباره بازي خداحافظي او گفت: ابتدا قرارداد مهدويکيا با پرسپوليس بايد به اتمام برسد و با سفر مهدويکيا به آلمان درباره اين مسئله صحبت خواهيم کرد. خداحافظي مهدويکيا در بازي برابر هامبورگ يک ايده است و بايد برنامهريزي شود. اينکه اين بازي کجا برگزار شود و در چه تاريخي خواهد بود و حتي برابر چه تيم و بازيکناني خواهد بود، هنوز مشخص نيست.

به نقل از ايسنا، او در پاسخ به اين سوال که آيا باشگاه هامبورگ با انجام بازي خداحافظي مهدويکيا موافقت کرده است، گفت: باشگاه هامبورگ هميشه موافق است. به هر حال مهدويکيا سالها در اين تيم بوده و حتما باشگاه هامبورگ با اين پيشنهاد موافقت خواهد داشت، همانطور که سه سال پيش و پارسال هم موافقتشان را اعلام کردند اما هيچ چيز مشخص نيست و ما ميتوانيم گزينههاي مختلفي به مهدي ارائه دهيم تا خود او انتخاب کند. مهدويکيا بايد خودش تصميم بگيرد و همه چيز در اين ميان ممکن است.